ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้ชั่วคราว(อาคารเกษตร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้ชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 106 ต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27 สปช. 102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 777,969 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 108 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 3,869,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 1,940,000
เพิ่มเติม..