คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย. ตักชะเลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสักวิทยา

นางสาววิรมณ ดุลยะศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายประทิน รอดเมือง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวชลธิชา เนตรประไพ
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นางนภัสวรรณ ราชเดิม
หัวหน้างานบุคคล