กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกุลิสรา แก้วทิพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิริสิทธิ์ ศักดิ์ภิรมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเปรม เดชแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจิราวรรณ แก้วคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1