ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 1,940,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :