กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนงนภัส นุ้ยสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิรมณ ดุลยะศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1