ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้ชั่วคราว(อาคารเกษตร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 100,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :