ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 108 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 3,869,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :