ปฏิทินกลุ่มบริหาร
ปฏิทินกลุ่มบริหาร
สัปดาห์ วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
  13 พ.ค. 2562
13-17 พ.ค. 2562
เปิดภาคเรียน 1/2562
นักเรียนยื่นลงทะเบียนเรียนซำ้รายวิชา
ครูส่งโครงการสอนทุกรายวิชา
โครงการสอนชุมนุม/โครงการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
คณะครู นักเรียน  
  20 พ.ค. 2562 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา คณะครู/นักเรียน  
  21  พ.ค. 2562 ทำบุญวันก่อโรงเรียนนาสักวิทยา คณะครู/นักเรียน  
  1  มิ.ย. 2562 ทำบุญโรงเรียน คณะครู/นักเรียน  
  3 มิ.ย. 2562 เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระราชินีดำเนินการเรียนการสอนตามปกติ คณะครู/นักเรียน  
  4-7 มิ.ย. 2562 ดำเนินการเรียนการสอนตามปกติ คณะครู/นักเรียน  
  13 มิ.ย. 2562 พิธีไหว้ครู
กิจกรรมคุณธรรม
คณะครู/นักเรียน  
  17-21 มิ.ย. 2562 ดำเนินการเรียนการสอนตามปกติ คณะครู/นักเรียน  
  16 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา คณะครู/นักเรียน  
  18-19 ก.ค. 2562 สอบวัดผลกลางภาค 1/2562 คณะครู/นักเรียน  
  22-25 ก.ค. 2562 ประกาศผลสอบกลางภาค 1/2562 ดำเนินการสอบแก้ตัวกลางตัวภาค คณะครู/นักเรียน  
  26 ก.ค. 2562 กิจกรรมกีฬาภายใน คณะครู/นักเรียน  
  9 ส.ค. 2562 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คณะครู/นักเรียน  
  23-24 ก.ย. 2562 สอบวัดผลกลางปลาย คณะครู/นักเรียน  
  14 ต.ค. 2562 ปิดภาคเรียน 1/2562 คณะครู/นักเรียน