กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชลธิชา เนตรประไพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ