กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชลธิชา เนตรประไพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพิสันต์ ขันโท
ครูจ้างสอน