กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกองแก้ว พัฒนเทียนแจ่ม
ลูกจ้างโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1