กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรอนงค์ พิมเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกองแก้ว พัฒนเทียนแจ่ม
ลูกจ้างโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0