วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

          โรงเรียนนาสักวิทยาบริหารด้วยหลักธรรมาธิบาล  ตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง