คณะผู้บริหาร

นางอิสรีย์ อิฐกอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิรมณ ดุลยะศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายภัทรวิชช์ ปลื้มใจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายพิสิทธิ์ สุขขัง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายประทิน รอดเมือง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน