ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2519 - 20 มีนาคม 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ การถนัด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2524 - 14 มิถุนายน 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย พืชผล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิถุนายน 2526 - 12 พฤษจิกายน 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศิกายน 2533 - 31 พฤษภาคม 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2534 - 2 กรกฎาคม 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2535 - 25 กุมภาพันธ์ 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทนา จุลนิล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2539 - 30 กันยายน 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายกำจร อุทัยวจนพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตุลาคม 2544 - 19 กันยายน 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายจรวย พิมาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มกราคม 2548 - 25 ธันวาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางไปรมา พรหมมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2556 - 3 ธันวาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช จู่ทิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสักวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2558 - 17 พฤศจิการยน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช คชการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2560 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางอิสรีย์ อิฐกอ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562 - 12 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ตักชะเลง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :