คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล เกิดเขาทะลุ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการคณะกรรมการพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจิตรา อุสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอิสรีย์ อิฐกอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาศ บุญกวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศวะ เอ็ดอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรจน์ ยังชำนาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโยธิน มากคณา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเมตตาธรรมจารี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนภัสวรรณ ราชเดิม
ตำแหน่ง : กรรมการ