กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประทิน รอดเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ