กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสัญญา รัตนไชย
ครู คศ.3

นางนภัสวรรณ ราชเดิม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพีระพัฒน์ กังวาฬ
พนักงานราชการ