กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสัญญา รัตนไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนภัสวรรณ ราชเดิม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายพีระพัฒน์ กังวาฬ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2