กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิสิทธิ์ สุขขัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสัญญา รัตนไชย
ครู คศ.3

นายศิวนนท์ สว่างคุณากร
ครู คศ.1

นางนภัสวรรณ ราชเดิม
ครูอัตราจ้าง