กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวขวัญจิตต์ หอมชื่นใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวใจแก้ว สีแดด
ครูอัตรจ้าง