กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวขวัญจิตต์ หอมชื่นใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวใจแก้ว สีแดด
ครูอัตรจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5