บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

นางสาวจันทิมา บุญกวย
ธุรการ

นายวรวิทย์ คงแสงแก้ว
พนักงานขับรถ

นายวัชรินทร์ พลสงคราม
นักการฯ