บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

นายวรวิทย์ คงแสงแก้ว
พนักงานขับรถ

นางสาวจันทิมา บุญกวย
ธุรการ