ปรัชญาประจำโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน

“สะอาด สว่าง สงบ”


คำขวัญ
“ประพฤติดี มีมานะ สามัคคี แกร่งกีฬา”