ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนนาสักวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ  13  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 13  หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 18 ตำบลนาสัก และหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งระยะ มีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 เมษายน 2519 เปิดสอนแบบสหศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย หลวงพ่อมุม  โฆษโก เจ้าอาวาสวัดนาสัก ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ให้ใช้หอฉันท์ของวัดนาสักเป็นสถานที่เรียน และมีนายสมพงษ์  อินทรสุวรรณ เป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก ในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนนาสักวิทยา

          .. 2520 ได้ย้ายสถานที่มาเรียน ณ บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนนาสักวิทยาในปัจจุบัน โดยใช้อาคารชั่วคราวที่หลวงพ่อมุม โฆษโก และชาวบ้านช่วยกันบริจาคทรัพย์และสร้างขึ้น จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่ราชพัสดุ เลขที่ ชพ.359 เอกสารสิทธิ สค.1 พื้นที่ผืนนี้มีจำนวน 100 ไร่ ใช้ร่วมกับโรงเรียนวัดนาสัก และโรงเรียนนาสักวิทยา ได้ถือครองพื้นที่ใช้สอย จำนวน 50 ไร่

          อาคารต่างๆ ประกอบด้วย อาคารเรียน 2 หลัง อาคารฝึกงาน 1 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง (ชำรุดมาก 1 หลัง) บ้านพักครู 6 หลัง (ชำรุดมาก 2 หลัง) บ้านพักภารโรง 1 หลัง (ชำรุดมาก) ปีการศึกษา 2545 ได้รับการอนุมัติจัดสร้างห้องส้วม 6 ที่ จำนวน 1 หลัง และโรงอาหาร 300 ที่ จำนวน 1 หลัง

          ปีการศึกษา 2541 ได้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก

          ปีการศึกษา 2562 มีห้องเรียนตามแผนการจัดชั้นเรียน 8 ห้องเรียน (2:2:2/2:2:2) มีการจัดการเรียนการสอนจริง จำนวน 6 ห้องเรียน (1:1:1/2:2:2) มีครูทั้งสิ้น 17 คน ข้าราชการ  11 คน พนักงานราชการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ 1 คน นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน และมีนักเรียน 88 คน โดยมีนางอิสรีย์  อิญกอ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาสักวิทยา

          โรงเรียนนาสักวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ซึ่งมีขนาดเล็ก บุคลากรน้อย มีสภาพพื้นที่เชิงเขา จึงมีการกัดกร่อนของหน้าดิน เนื่องจากน้ำบนภูเขาในช่วงฤดูฝน การคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากไม่มีรถโดยสารประจำทางเป็นประจำ นักเรียนมีฐานะค่อนข้างยากจน ต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัว จึงทำให้ขาดเรียนบ่อยและต้องออกกลางคันเป็นจำนวนไม่น้อย

          น้ำดื่มต้องอาศัยจากน้ำฝนที่กักเก็บไว้ น้ำใช้ได้จากบ่อบาดาลของโรงเรียน