กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภาพร ธานา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายศิวัช วงศ์เณร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2