กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพัตรา ทวีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายภัทรวิชช์ ปลื้มใจ
ครู คศ.1