สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ                    ..

ตราประจำโรงเรียน    ประกอบด้วย พระธาตุสวี อยู่เบื้องหน้าภูเขา และมีต้นไม้อยู่ส่วนในของวงกลม 2 วง

ความหมาย

{C}พระธาตุสวี เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ชาวสวีให้ความเคารพบูชา

ภูเขา หมายถึง เขาหมื่นชะนี เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นเชิงเขาที่อุดมสมบูรณ์

ต้นไม้ หมายถึง ต้นนากบุดซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น

สีประจำโรงเรียน      เขียว ขาว

{C}เขียว หมายถึง ความสมบูรณ์ ความเพียบพร้อม ความร่มเย็น

ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสงบ ความสำเร็จ