ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 106 ต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :