ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

        วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 กลุ่มเครือข่ายนักเรียนโรงเรียนนาสักวิทยา ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 และสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายให้มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริการจัดการกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมี

        นายจรูญ ชุมแก่น นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำ

        นายธีรวัฒน์ ธีรรัชพล ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร กรมอุตุนิยมวิทยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง อุตุนิยมวิทยากับการแจ้งเตือนภัย

   นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเฝ้าระวังเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ลาดเชิงเขา

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,16:26   อ่าน 316 ครั้ง