ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การประกันคุณภาพภายใน 259157
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบสำรวจรายวิชาสอบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 17.76 KB 12136
แบบประเมินคุณลักษณะ 8 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 12135
แบบการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.88 KB 12139
แบบสำรวจหนังสือเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 12434
แบบฟอร์มถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 50.14 KB 49098
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด Word Document ขนาดไฟล์ 13.61 KB 64059
แบบพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 258679
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 64.81 KB 259077
แบบฟอร์มหลักสูตรรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 83.09 KB 259118
รายงานการปฏิบัติตน Word Document ขนาดไฟล์ 47.08 KB 259089
รายงานเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.84 KB 259077
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.08 KB 259103
รายงานการส่งวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.97 KB 259118
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.85 KB 259122
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 29.02 KB 259127
แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 38.57 KB 259466
แบบรายงานการอบรม/ประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 35.32 KB 259131
ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.63 KB 259127
แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 259240
ฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 259684
ปพ.กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 80.46 KB 259187
แบบรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.77 KB 259187