พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
๓. พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๔ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
๕ จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัมนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมาย(Corporate Objectivers)

๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ (PDCA)
๒. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ผู้เรียนมีความสารถในการคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ผู้เรียนมีสมรรถนะ 5 ประการตามหลักสูตร
๖. ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ สืบสานภูมิปัญญา  วัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
๘. โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ