ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา  2558 ( 10 พฤศจิกายน 2558 )

 

ระดับชั้น

จำนวน (คน)

 

รวม

เพศชาย

เพศหญิง

.1

.2

.3

.4

.5

.6

16

6

16

11

1

5

10

11

5

6

2

4

26

17

21

17

3

9

รวม

55

38

93


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา  2558 ( 10 มิถุนายน 2558 )

 

ระดับชั้น

จำนวน (คน)

 

รวม

เพศชาย

เพศหญิง

.1

.2

.3

.4

.5

.6

16

7

17

12

1

6

12

11

7

6

2

5

28

18

24

18

3

11

รวม

59

43

102