พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามมารยาทไทย

3. จัดการศึกษาโดยนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง

4. จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนทุกรูปแบบ

5. จัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

6. พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม บทบาทสมมติในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

7. ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ

8. พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ใช้กระบวนการ PDCA และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ

9. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของชุมชน และบริบทของโรงเรียน

10. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

11. พัฒนาระบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำมาพัฒนาตนเองและผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม

12. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

13. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

14. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  50

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามมารยาทไทย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีทักษะกระบวนการคิดด้านต่าง ๆ

5. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

6. ครูร้อยละ 80 ขึ้นได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะสูงขึ้น

7. โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารงานอย่างเป็นระบบที่มีคุณภาพ

8. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและสาระท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

10. โรงเรียนได้ดำเนินการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

11. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งในการจัดการศึกษา หรือมีการประชุมหาแนวทางในการจัดการศึกษา

12. ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

13. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 ขึ้นไป มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน