วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

          ภายในปี 2558 โรงเรียนนาสักวิทยา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในการคิดด้านต่าง ๆ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ ผู้บริหารดำเนินการบริหารอย่างเป็นระบบ พัฒนาหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ ชุมชนมีความพึงพอใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล